พิธีมอบรางวัลการศึกษา มูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ปีการศึกษา 2564

พลเรือเอก ธานี ผุดผาด ผู้แทนมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบโล่และเงินรางวัลการศึกษา “มูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่” ให้แก่นักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลผลการเรียนดีเด่น นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชลลดา มณีฉาย ชั้นปีที่ ๔ และรางวัลผลการฝึกภาคปฏิบัติดีเด่น นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ปนัดดา บุญถวิล ชั้นปีที่ ๔ นักเรียนหลักสูตรนาวิกเวชกิจ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่ รางวัลการศึกษาดีเด่น นักเรียนจ่า จักรพรรดิ ชุมศักดิ์ ชั้นปีที่ ๒ ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรองเจ้ากรมแพทย์ พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง และผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ นาวาเอก พรพิชิต สุวรรณศิริ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี