พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับการแสดงความกตัญญุตาคารวะและให้โอวาทแก่ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๕

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับการแสดงความกตัญญุตาคารวะและให้โอวาทแก่ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า นาวาเอกหญิง วรัญญา คุ้มผาติ รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล รับการแสดงความกตัญญุตาคารวะและให้โอวาทแก่ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕