17 ส.ค.65 ผอ.วพร.ศวก.พร. รับประกาศนียบัตรในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๙ ปี ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในหัวข้อเรื่อง “Healthcare Resilience: Sustainability and Strengthening for Emerging Diseases” ระหว่าง ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

17 ส.ค.65 ผอ. วพร.ศวก.พร. รับประกาศนียบัตรในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๙ ปี ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในหัวข้อเรื่อง “Healthcare Resilience: Sustainability and Strengthening for Emerging Diseases” ระหว่าง ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ทบ.ส่งเสริมองค์ความรู้วิทยาการสมัยใหม่ ผ่านสถานศึกษาทางทหาร ล่าสุด วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกร่วมภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
       
      จากนโยบายกองทัพบกที่มุ่งให้สถาบันการศึกษาทางทหารได้ใช้ศักยภาพในการเสริมสร้างความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ให้กับบุคลากร นักเรียนทหาร รวมถึงบุคลากรภายนอก ล่าสุด กรมแพทย์ทหารบก โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้ใช้ศักยภาพในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลของกองทัพบก ร่วมกับ ๑๙ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๙ ปี ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในหัวข้อเรื่อง “Healthcare Resilience: Sustainability and Strengthening for Emerging Diseases” ระหว่าง ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยในวันนี้ (๑๗ ส.ค.๖๕) พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวชื่นชมในการจัดประชุมวิชาการ ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความร่วมด้านสาธารณสุขให้ก้าวทันกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางสุขภาพ อย่างกว้างขวางในระดับสากล สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพของตนเองและหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อพร้อมในการรับมือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคภัยต่างๆ และโรคอุบัติใหม่หรือความท้าทายด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

       การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จัดในรูปแบบออนไลน์เผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ ในนานาประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
เป็นวิทยากร ร่วมบรรยายเกี่ยวกับความสามารถที่จะปรับตัวด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
ในระยะยาว หลังจากที่โลกได้เผชิญกับการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ครั้งใหญ่ และการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และแนวทางการปรับตัวด้านสุขภาพในสังคมโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
…………………………………
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕