น.อ.หญิงวิภาภร ศิลสว่าง ผอ.วพร.ศวก.พร. เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ และรับประทานโล่เกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565”