คณะครูวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ร่วมจัดกิจกรรม “เด็กไทยไร้ควันบุหรี่”ภายใต้โครงการ เครือข่ายพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดยาสูบอย่างยั่งยืน

คณะครูวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ร่วมจัดกิจกรรม “เด็กไทยไร้ควันบุหรี่”ภายใต้โครงการ เครือข่ายพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดยาสูบอย่างยั่งยืน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยภาคกลาง ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมการเลิกยาสูบทุกชนิด
ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียน สระกะเทียมวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม