พลเรือเอก ชาญชัย และคุณภรณี เจริญสุวรรณ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ทุน เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

พลเรือเอก ชาญชัย และคุณภรณี เจริญสุวรรณ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ทุน เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ร้านดอทเดซี่ ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี น.อ.หญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และ น.ท.หญิง พุทธชาด เจริญสิริวิไล อาจารย์พยาบาล ประจำฝ่ายปกครอง เข้าร่วมในพิธี โดยมีศิษย์เก่าผู้เคยได้รับทุนการศึกษาร่วมแสดงกตัญญุตานำพวงมาลัยมาคารวะแก่ผู้มามอบทุน