นักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดกิจกรรมการจำลองวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมอญ เช่น การทำพวงมะโหตร การทำทอดมันหน่อกะลา และการแสดงพื้นเมืองของชาวมอญ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภายในรั้ววิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ซึ่งทุกคนอยู่หอพักในห้วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

นักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดกิจกรรมการจำลองวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมอญ เช่น การทำพวงมะโหตร การทำทอดมันหน่อกะลา และการแสดงพื้นเมืองของชาวมอญ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภายในรั้ววิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ซึ่งทุกคนอยู่หอพักในห้วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔