ชมรมวิชาการ วพร.ศวก.พร.จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Song) ให้กับเพื่อนๆและน้องๆ ที่อยู่หอพักในห้วงการระบาดของโรค COVID-19 แบบ NEW NORMAL เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๔ โดยมี น.ต.หญิง ดร.ยุวดี วงษ์แสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

ชมรมวิชาการ วพร.ศวก.พร.จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Song) ให้กับเพื่อนๆและน้องๆ ที่อยู่หอพักในห้วงการระบาดของโรค COVID-19 แบบ NEW NORMAL เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๔ โดยมี น.ต.หญิง ดร.ยุวดี วงษ์แสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม