วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือได้รับโล่สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นประธานมอบรางวัล

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือได้รับโล่สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นประธานมอบรางวัล