พลเรือเอก ชาญชัย และคุณภรณี  เจริญสุวรรณ มอบทุนการศึกษา

พลเรือเอก ชาญชัย และคุณภรณี เจริญสุวรรณ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรให้แก่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ทุน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โดยมี น.ท.หญิง กนกนุช ขำภักตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และ น.ท.หญิง พนิดา วาราชนนท์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าร่วมในพิธี โดยมีศิษย์เก่าผู้เคยได้รับทุนการศึกษาร่วมแสดงกตัญญุตานำพวงมาลัย มาคารวะแก่ผู้มามอบทุน

นพร. วรรณพร เหลืองสุวาลัย ชั้นปีที่ ๔
นพร. รัตนกร สิงห์คำ ชั้นปีที่ ๔
นพร. รัตนศิริ คงแก้ว ชั้นปีที่ ๔
นพร. ชลมาศ ปัดทาบาล ชั้นปีที่ ๓
นพร. ศิริวรรณ ธรรมศิริ ชั้นปีที่ ๓
นพร. สุชาดา มานาดี ชั้นปีที่ ๓