นักเรียนพยาบาลศาสตร์ นฤมล แดงเปี่ยม ชั้นปีที่ 4 รับเกียรติบัตร นักเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุน ( ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ)

นักเรียนพยาบาลศาสตร์ นฤมล แดงเปี่ยม ชั้นปีที่ 4 รับเกียรติบัตร นักเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุน ( ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ) ในชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย จาก นายกสมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทย รศ.ดร. ศิริอร สินธุ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

 541 total views,  1 views today