พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เพื่อรับฟังปัญหาข้อข้องและแนวทางแก้ไข ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้อประชุมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เพื่อรับฟังปัญหาข้อข้องและแนวทางแก้ไข ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้อประชุมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ