พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ทั้งนี้นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และ นักเรียนพยาบาลชมรมดนตรีไทย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าดังกล่าว