สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานทอดพระเนตรการแสดง และทรงดนตรีไทย ในงานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานทอดพระเนตรการแสดง และทรงดนตรีไทย ในงานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งนี้มีครู และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีไทย ดังกล่าว