วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดีกับ นพร.เบญจพร บุพศิริ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ เป็นกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 15