นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ วพร.” โดยมีคณะครู และนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครูอาวุโส

นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นประธานในกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ วพร.” โดยมีคณะครู และนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครูอาวุโส เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังค่านิยมในการทำนุบำรุง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ในวันที่ 23 เม.ย.66 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ