วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือรับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาเพื่อการรับรองสถาบันฯ จากสภาการพยาบาล

วันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือรับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาเพื่อการรับรองสถาบันฯ จากสภาการพยาบาล โดยคณะทำงานตรวจเยี่ยมฯ ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส
โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักเรียนพยาบาล โดยมีนาวาเอกหญิง มัญชุสา น้อยอำแพง และคณะ ร่วมต้อนรับ บรรยายสรุปภารกิจของหน่วย และนำเยี่ยมชมแหล่งฝึก หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม และหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
นอกจากนั้น ยังได้เข้าเยี่ยมชมชุมชนวัดราชวรินทร์ ซึ่งเป็นชุมชนแหล่งฝึกของนักเรียนพยาบาล โดยมีพยาบาลประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล ประธานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนวัดราชวรินทร์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลชุมชนอีกด้วย