วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2566 -2570)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2566 -2570)