วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาด ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาด ประจำปี 2566 ในการนี้ ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ร้านค้ากองทัพเรือ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ รวมทั้งขายสลากชิงโชค เพื่อหารายได้ทูลเกล้าถวายฯ ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี