วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย กองการศึกษา และ ฝ่ายปกครอง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย.67 เวลา 0900-1600 ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย กองการศึกษา และ ฝ่ายปกครอง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย.67 เวลา 0900-1600 ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ กิจกรรมช่วง 0900-1200 ได้แก่ การบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง “ฮีลใจ เติมไฟ ปรับ mindset เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข” วิทยากร น.ท.สมบูรณ์ ดอนสนธิ์ หน.จิตวิทยาทางการแพทย์กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยนักเรียนพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปีได้ประเมินตนเอง ทำความเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่น ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

และกิจกรรมในช่วง 1300-1600 ได้แก่ การบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำยุคใหม่” วิทยากร น.อ. ธนเดช จิตร์รัชต์ โดยนักเรียนพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงคุณลักษณะของผู้นำยุคใหม่ ได้ทำความเข้าใจถึงการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีภาวะผู้นำ การทำความเข้าใจกันและกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้ระเบียบปฏิบัติทางทหารอย่างสร้างสรรค์