เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ครั้งที่ 1 / 2567 ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ครั้งที่ 1 / 2567 ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ 2 โดยมี พลเรือตรี ประทีป ตังติสานนท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมการประชุม และมี นาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นเลขานุการการประชุม