วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย กองการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 0900-1600 ณ ห้องเรียน 208 โดยมี อาจารย์กันตินันท์ เดชจินดา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ เป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่ม

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย กองการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 0900-1600 ณ ห้องเรียน 208 โดยมี อาจารย์กันตินันท์ เดชจินดา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ เป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง “การพัฒนาความฉลาดในการเผชิญกับปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค Adversity Quotient (AQ)”

กิจกรรมกลุ่มในครั้งนี้ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 ได้ประเมิน AQ ของตนเอง ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาการฟัง การพูด การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการทำงานเป็นทีม ตามทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทำให้นักเรียนพยาบาลได้เกิดการทบทวนตัวเอง ตั้งเป้าหมาย วางแผน และพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพในการเรียนเพิ่มขึ้นในชั้นปีต่อๆ ไป