เมื่อวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ จว.นครปฐม ครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 89 สถาบัน โดยวงดนตรีไทยของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ร่วมขับร้องเพลงไทยเดิมและแสดงดนตรีไทยกับนักเรียนนายเรือ ในเพลงโหมโรงนาวากร และเต่าเห่ ณ เวทีพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ และแสดงร่วมกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 3 ในเพลงไอยเรศ 3 ชั้น ณ เวทีกลางน้ำ (เรือนกระจก)

เมื่อวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ จว.นครปฐม ครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 89 สถาบัน โดยวงดนตรีไทยของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ร่วมขับร้องเพลงไทยเดิมและแสดงดนตรีไทยกับนักเรียนนายเรือ ในเพลงโหมโรงนาวากร และเต่าเห่ ณ เวทีพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ และแสดงร่วมกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 3 ในเพลงไอยเรศ 3 ชั้น ณ เวทีกลางน้ำ (เรือนกระจก)

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานและทรงดนตรีในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ธัญญกาญจน์  อันทะเกตุ   ชั้นปีที่ 3 ร่วมบรรเลงซออู่กับวงมหาดุริยางค์ในพิธีเปิดงานด้วย