12 มิ.ย.62 ศิลปวิจักษณ์  นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  แสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย

12 มิ.ย.62 ศิลปวิจักษณ์  นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  แสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย ในกิจกรรมประเมินผลภาคทดลอง รายวิชา ศิลปวิจักษ์ : ดนตรีและนาฏศิลป์ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562